Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Giriş yaparak siteyi daha kapsamlı kullanabilirsiniz. Buradan üye olabilirsiniz.
{"tr":"

1. Taraflar<\/strong><\/p>\r\n\r\n

\u0130\u015fbu Bireysel Üyelik Sözle\u015fmesi (bundan böyle “Üyelik Sözle\u015fmesi” olarak an\u0131lacakt\u0131r); “79114 Freiburg\/ Deutschland\/Germany” adresinde mukim ILANAVRUPA.COM (bundan böyle k\u0131saca "ILANAVRUPA" olarak an\u0131lacakt\u0131r) ile www.ilanavrupa.com web sitesine üye olmak için i\u015fbu Üyelik Sözle\u015fmesi ile ayr\u0131lmaz parças\u0131 olan eklerine ve ilanavrupa.com web sitesinde yer alan \u015fartlar ile kurallara onay veren "Üye" aras\u0131nda elektronik ortamda akdedilerek yürürlü\u011fe girmi\u015ftir.<\/p>\r\n\r\n

2. Tan\u0131mlar<\/strong><\/p>\r\n\r\n

“Site”: www.ilanavrupa.com isimli alan ad\u0131ndan ve bu alan ad\u0131na ba\u011fl\u0131 alt alan adlar\u0131ndan olu\u015fan “ILANAVRUPA”\u0131n “Hizmetler”ini sundu\u011fu internet sitesi.<\/p>\r\n\r\n

“Kullan\u0131c\u0131”: “Site”ye eri\u015fen her gerçek veya tüzel ki\u015fi.<\/p>\r\n\r\n

“Üye”: “Site”ye üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen ko\u015fullar dahilinde yararlanan “Kullan\u0131c\u0131”.<\/p>\r\n\r\n

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullan\u0131c\u0131”n\u0131n, “Site”deki üyelik formunu do\u011fru ve gerçek bilgilerle doldurmas\u0131, verdi\u011fi kimlik bilgilerinin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan onaylanmas\u0131 ve bildirimi ile kazan\u0131lan statüdür. Üyelik i\u015flemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, ba\u015fvuruda bulunana ait olan, k\u0131smen veya tamamen herhangi bir üçüncü \u015fahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” ba\u015fvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan reddedilebilir veya ek \u015fart ve ko\u015fullar talep edilebilir. “ILANAVRUPA” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapaca\u011f\u0131 “Üyelik” ba\u015fvurusunu kabul etmeyebilir.<\/p>\r\n\r\n

"Üyelik Sözle\u015fmesi": “Site”de yer alan \u015fartlar ve ko\u015fullar ile eklerden olu\u015fan, kullan\u0131c\u0131n\u0131n “Üyelik Sözle\u015fmesi”ni anlad\u0131\u011f\u0131na ve kabul etti\u011fine ili\u015fkin elektronik olarak verdi\u011fi onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayr\u0131lmaz parças\u0131 olan ekler ile “Site”de yer alan \u015fart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözle\u015fme.<\/p>\r\n\r\n

"ILANAVRUPA Üyelik Hesab\u0131": “Üye”nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan i\u015f ve i\u015flemleri gerçekle\u015ftirdi\u011fi, "Üyelik”le ilgili konularda "ILANAVRUPA"ya talepte bulundu\u011fu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamalar\u0131 görüntüleyebildi\u011fi, kendisinin belirledi\u011fi ve münhas\u0131ran kendisi taraf\u0131ndan kullan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 taahhüt etti\u011fi "kullan\u0131c\u0131 ad\u0131" ve "\u015fifre" ile "Site" üzerinden eri\u015fti\u011fi "Üye"ye özel internet sayfalar\u0131 bütünü.<\/p>\r\n\r\n

“ILANAVRUPA Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Site" içerisinde "Üye"nin i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” içerisinde tan\u0131ml\u0131 olan i\u015f ve i\u015flemlerini gerçekle\u015ftirmelerini sa\u011flamak amac\u0131yla “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan sunulan uygulamalard\u0131r. "ILANAVRUPA", "Site" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde diledi\u011fi zaman de\u011fi\u015fiklikler ve\/veya uyarlamalar yapabilir. Yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikler ve\/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü oldu\u011fu kural ve ko\u015fullar “Site”den "Üye"ye duyurulur, aç\u0131klanan \u015fartlar ve ko\u015fullar “Site”de yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 tarihte yürürlü\u011fe girer.<\/p>\r\n\r\n

“\u0130çerik”: “Site”de yay\u0131nlanan ve eri\u015fimi mümkün olan her türlü bilgi, yaz\u0131, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yaz\u0131msal ve i\u015fitsel imgeler.<\/p>\r\n\r\n

"ILANAVRUPA Arayüzü" : ILANAVRUPA ve "Üye"ler taraf\u0131ndan olu\u015fturulan içeri\u011fin "Kullan\u0131c\u0131”lar taraf\u0131ndan görüntülenebilmesi ve "ILANAVRUPA Veritaban\u0131"\u0131ndan sorgulanabilmesi amac\u0131yla "Kullan\u0131c\u0131”lar taraf\u0131ndan kullan\u0131lan; 5846 Say\u0131l\u0131 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam\u0131nda korunan ve tüm fikri haklar\u0131 “ILANAVRUPA”a ait olan tasar\u0131mlar içerisinde “Site” üzerinden yap\u0131labilecek her türlü i\u015flemin gerçekle\u015ftirilmesi için bilgisayar program\u0131na komut veren internet sayfalar\u0131.<\/p>\r\n\r\n

“ILANAVRUPA Veritaban\u0131” : “Site” dahilinde eri\u015filen içeriklerin depoland\u0131\u011f\u0131, tasnif edildi\u011fi, sorgulanabildi\u011fi ve eri\u015filebildi\u011fi “ILANAVRUPA”a ait olan 5846 Say\u0131l\u0131 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gere\u011fince korunan veritaban\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

“Hesab\u0131m” sayfas\u0131: "Üye"nin "Site"de yer alan çe\u015fitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli i\u015flemleri gerçekle\u015ftirebildi\u011fi, ki\u015fisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama baz\u0131nda kendisinden talep eden bilgileri girdi\u011fi, sadece "Üye" taraf\u0131ndan belirlenen kullan\u0131c\u0131 ad\u0131 ve \u015fifre ile eri\u015filebilen "Üye"ye özel sayfa.<\/p>\r\n\r\n

“Ki\u015fisel Veri”: 6698 say\u0131l\u0131 Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanun’un (KVKK) 3\/d maddesi uyar\u0131nca, kimli\u011fi belirli veya belirlenebilir gerçek ki\u015fiye ili\u015fkin her türlü bilgi ile KVKK m.6\/1’de say\u0131lan özel nitelikli ki\u015fisel verilerdir.<\/p>\r\n\r\n

“Özel nitelikli ki\u015fisel veri”: Ki\u015filerin \u0131rk\u0131, etnik kökeni, siyasi dü\u015füncesi, felsefi inanc\u0131, dini, mezhebi veya di\u011fer inançlar\u0131, k\u0131l\u0131k ve k\u0131yafeti, dernek, vak\u0131f ya da sendika üyeli\u011fi, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131, cinsel hayat\u0131, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli ki\u015fisel veridir.<\/p>\r\n\r\n

3. “Üyelik Sözle\u015fmesi”nin Konusu ve Kapsam\u0131<\/strong><\/p>\r\n\r\n

\u0130\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”nin konusu, "Site"de sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma \u015fartlar\u0131 ile taraflar\u0131n hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözle\u015fmesi” ve ekleri ile "Site" içerisinde yer alan kullan\u0131ma, üyeli\u011fe ve “Hizmetler”e ili\u015fkin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan yap\u0131lan tüm uyar\u0131, bildirim, uygulama ve aç\u0131klama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. "Kullan\u0131c\u0131", i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullan\u0131ma, üyeli\u011fe ve hizmetlere ili\u015fkin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan aç\u0131klanan her türlü beyana uygun davranaca\u011f\u0131n\u0131 kabul ve taahhüt etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4. Üyelik \u015eartlar\u0131<\/strong><\/p>\r\n\r\n

4.1<\/strong> "Site"ye üye olabilmek için re\u015fit olmak ve “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” kapsam\u0131nda geçici olarak üyelikten uzakla\u015ft\u0131r\u0131lmam\u0131\u015f, üyeli\u011fi ask\u0131ya al\u0131nmam\u0131\u015f veya üyelikten süresiz yasaklanmam\u0131\u015f olmak gerekmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.2<\/strong> “ILANAVRUPA” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülü\u011fü bulunmaks\u0131z\u0131n derhal yürürlü\u011fe girecek \u015fekilde i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”ni tek tarafl\u0131 olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Site"de belirtilen kurallara ayk\u0131r\u0131l\u0131k halleri, “Üye”nin "ILANAVRUPA" bilgi güvenli\u011fi sistemine risk olu\u015fturmas\u0131 halleri üyeli\u011fe son verme veya üyeli\u011fi geçici durdurma hallerindendir.<\/p>\r\n\r\n

5. Taraflar\u0131n Hak ve Yükümlülükleri<\/strong><\/p>\r\n\r\n

5.1<\/strong> "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri<\/p>\r\n\r\n

5.1.1<\/strong> “Üye", “Site"de belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallar\u0131na uygun hareket edece\u011fini, “Üyelik Sözle\u015fmesi” hükümleri ile “Site”deki tüm \u015fart ve kurallar\u0131 anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve onaylad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kabul ve taahhüt etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

5.1.2.<\/strong> "Üye”, “ILANAVRUPA”\u0131n yürürlükteki mevzuat hükümleri gere\u011fince resmi makamlara aç\u0131klama yapmakla yükümlü oldu\u011fu durumlarda; “Üye”lere ait gizli\/özel\/ki\u015fisel veri-özel nitelikli ki\u015fisel veri\/ticari bilgileri resmi makamlara aç\u0131klamaya yetkili oldu\u011funu, bu sebeple “ILANAVRUPA”dan her ne nam alt\u0131nda olursa olsun tazminat talep etmeyece\u011fini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Site” üzerinde verdi\u011fi ilanlarla ilgili olarak herhangi bir ki\u015fi ya da kurumun haklar\u0131n\u0131n ihlal edildi\u011fi iddias\u0131 ile “ILANAVRUPA”a bildirimde bulunmas\u0131, yarg\u0131 yoluna ba\u015fvuraca\u011f\u0131n\u0131 bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdi\u011fi ad-soyad bilgisini “ILANAVRUPA” ilgili tarafa verebilir.<\/p>\r\n\r\n

5.1.3.<\/strong> "Üye"lerin, “ILANAVRUPA Üyelik Hesab\u0131”na giri\u015fte kulland\u0131klar\u0131 "kullan\u0131c\u0131 ad\u0131" ve "\u015fifre"nin güvenli\u011fini sa\u011flamalar\u0131, münhas\u0131ran ve münferiden kendileri taraf\u0131ndan kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 temin etmeleri, üçüncü ki\u015filerden saklamalar\u0131 tamamen kendi sorumlulu\u011fundad\u0131r. Bu konuda ihmal veya kusurlar\u0131ndan dolay\u0131 di\u011fer “Üye"lerin ve\/veya “ILANAVRUPA”\u0131n ve\/veya üçüncü ki\u015filerin u\u011frad\u0131\u011f\u0131 veya u\u011frayabilece\u011fi maddi ve\/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.<\/p>\r\n\r\n

5.1.4.<\/strong> "Üye", "Site" dahilinde kendisi taraf\u0131ndan sa\u011flanan bilgilerin ve içeriklerin do\u011fru ve hukuka uygun oldu\u011funu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yay\u0131nlanmas\u0131n\u0131n veya bu içeriklerle ba\u011flant\u0131l\u0131 ürünlerin sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n ve te\u015fhirinin, yürürlükteki mevzuat do\u011frultusunda herhangi bir hukuka ayk\u0131r\u0131l\u0131k yaratmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kabul ve taahhüt etmektedir. "ILANAVRUPA", "Üye" taraf\u0131ndan "ILANAVRUPA"a iletilen veya "Site" üzerinden “Üye” taraf\u0131ndan yüklenen bilgilerin ve içeriklerin do\u011frulu\u011funu ara\u015ft\u0131rmakla yükümlü ve sorumlu olmad\u0131\u011f\u0131 gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanl\u0131\u015f veya hatal\u0131 olmas\u0131ndan veya yay\u0131nlanmas\u0131ndan dolay\u0131 ortaya ç\u0131kacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.<\/p>\r\n\r\n

5.1.5.<\/strong> "Üye", "ILANAVRUPA"\u0131n yaz\u0131l\u0131 onay\u0131 olmadan i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”ni veya bu “Üyelik Sözle\u015fmesi”nin kapsam\u0131ndaki hak ve yükümlülüklerini k\u0131smen veya tamamen herhangi bir üçüncü ki\u015fiye devredemez.<\/p>\r\n\r\n

5.1.6.<\/strong> “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Site" üzerinde i\u015flem yapabilir. "Üye"nin, "Site" dahilinde yapt\u0131\u011f\u0131 her i\u015flem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", "ILANAVRUPA"\u0131n ve\/veya ba\u015fka bir üçüncü \u015fahs\u0131n ayni veya \u015fahsi haklar\u0131na, malvarl\u0131\u011f\u0131na, ki\u015fisel verilerine tecavüz te\u015fkil edecek nitelikteki "Site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve i\u015fitsel imgeleri, video klipleri, dosyalar\u0131, veritabanlar\u0131, kataloglar\u0131 ve listeleri ço\u011faltmayaca\u011f\u0131n\u0131, kopyalamayaca\u011f\u0131n\u0131, da\u011f\u0131tmayaca\u011f\u0131n\u0131, i\u015flemeyece\u011fini, ba\u015fka veritaban\u0131na aktarmayaca\u011f\u0131n\u0131 veya bu nitelikte sonuçlar do\u011furabilecek \u015fekilde "Site"ye yüklemeyece\u011fini; bu tür eylemler gerçekle\u015ftirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayaca\u011f\u0131n\u0131; gerek bu eylemleri ile gerekse de ba\u015fka yollarla do\u011frudan ve\/veya dolayl\u0131 olarak haks\u0131z rekabet te\u015fkil eden davran\u0131\u015f ve i\u015flemler gerçekle\u015ftirmeyece\u011fini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” hükümlerine ve hukuka ayk\u0131r\u0131 olarak gerçekle\u015ftirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü ki\u015filerin u\u011frad\u0131klar\u0131 veya u\u011frayabilecekleri zararlardan dolay\u0131 "ILANAVRUPA" do\u011frudan ve\/veya dolayl\u0131 olarak hiçbir \u015fekilde sorumlu tutulamaz.<\/p>\r\n\r\n

5.1.7.<\/strong> “ILANAVRUPA”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanlar\u0131n içeriklerini ö\u011frenme amac\u0131yla ilanlar\u0131 görüntülemesine ve “ILANAVRUPA Arayüzü”nü kullanmas\u0131na izin vermekte olup, bunun d\u0131\u015f\u0131nda bir amaçla veri taban\u0131 üzerinden belirli bir say\u0131da veya bütününe yönelik olarak ilanlara ula\u015f\u0131lmaya çal\u0131\u015f\u0131lmas\u0131, ilanlar\u0131n k\u0131smen veya tamamen kopyalanmas\u0131, bunlar\u0131n ba\u015fka mecralarda do\u011frudan veya dolayl\u0131 olarak yay\u0131nlanmas\u0131, derlenmesi, i\u015flenmesi, ba\u015fka veritabanlar\u0131na aktar\u0131lmas\u0131, bu veritaban\u0131ndan üçüncü ki\u015filerin eri\u015fimine ve kullan\u0131m\u0131na aç\u0131lmas\u0131, “ILANAVRUPA” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin i\u015flenmesine “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan izin verilmemekte ve r\u0131za gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka ayk\u0131r\u0131 olup; "ILANAVRUPA’\u0131n gerekli talep, dava ve takip haklar\u0131 sakl\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

5.1.8.<\/strong> “Üye”, üçüncü \u015fah\u0131slardan ald\u0131\u011f\u0131 mal ve hizmetlerdeki ay\u0131plarla ilgili “ILANAVRUPA”\u0131n herhangi bir sorumlulu\u011fu bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, Tüketicinin Korunmas\u0131 Hakk\u0131ndaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsam\u0131ndaki her türlü talep ve sorumlulu\u011fun muhatab\u0131n\u0131n ilgili mal ve hizmeti sat\u0131c\u0131s\u0131na ait oldu\u011funu ve bunlara ili\u015fkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “ILANAVRUPA”\u0131 ibra etti\u011fini kabul ve taahhüt etmektedir. <\/p>\r\n\r\n

5.2.<\/strong> "ILANAVRUPA"\u0131n Hak ve Yükümlülükleri<\/p>\r\n\r\n

5.2.1.<\/strong> "ILANAVRUPA", i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "ILANAVRUPA Üyelik Hesab\u0131" içerisinde belirtilen aç\u0131klamalar ve i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”nde belirtilen ko\u015fullar dahilinde yerine getirmeyi, i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” kapsam\u0131nda belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyap\u0131y\u0131 tesis etmeyi ve i\u015fletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. \u0130\u015fbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyap\u0131 tesis etme yükümlülü\u011fü, s\u0131n\u0131rs\u0131z ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlam\u0131na gelmemektedir; “ILANAVRUPA” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyap\u0131s\u0131n\u0131 durdurabilir veya son verebilir.<\/p>\r\n\r\n

5.2.2.<\/strong> "ILANAVRUPA", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman de\u011fi\u015ftirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Site" kullan\u0131c\u0131lar\u0131 da dahil olmak üzere üçüncü ki\u015filerin eri\u015fimine kapatabilme ve silme hakk\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutmaktad\u0131r. "ILANAVRUPA", bu hakk\u0131n\u0131 hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "ILANAVRUPA"\u0131n talep etti\u011fi de\u011fi\u015fiklik ve\/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundad\u0131rlar. De\u011fi\u015fiklik ve\/veya düzeltmeleri gerekli görüldü\u011fü takdirde "ILANAVRUPA" yapabilir. "ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan talep edilen de\u011fi\u015fiklik ve\/veya düzeltme taleplerinin, kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan zaman\u0131nda yerine getirilmemesi sebebiyle do\u011fan veya do\u011fabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullan\u0131c\u0131lara aittir.<\/p>\r\n\r\n

5.2.3.<\/strong> "Site" üzerinden, "ILANAVRUPA"\u0131n kendi kontrolünde olmayan "Sat\u0131c\u0131"lar, sa\u011flay\u0131c\u0131lar ve ba\u015fkaca üçüncü ki\u015filerin sahip oldu\u011fu ve i\u015fletti\u011fi ba\u015fka internet sitelerine ve\/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler taraf\u0131ndan veya sadece referans kolayl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle "ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan sa\u011flanm\u0131\u015f olabilir ve linkin yöneldi\u011fi internet sitesini veya i\u015fleten ki\u015fisini desteklemek amac\u0131yla veya internet sitesi veya içerdi\u011fi bilgilere yönelik herhangi bir türde do\u011frulama beyan\u0131 veya garanti niteli\u011fi ta\u015f\u0131mamaktad\u0131r. "Site" üzerindeki linkler vas\u0131tas\u0131yla eri\u015filen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vas\u0131tas\u0131yla eri\u015filen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunlar\u0131n içeri\u011fi hakk\u0131nda "ILANAVRUPA"\u0131n herhangi bir sorumlulu\u011fu yoktur.<\/p>\r\n\r\n

5.2.4.<\/strong> "ILANAVRUPA", "Site"nin i\u015fleyi\u015fine, hukuka, ba\u015fkalar\u0131n\u0131n haklar\u0131na, “Üyelik Sözle\u015fmesi” ko\u015fullar\u0131na, ki\u015fisel verilerin korunmas\u0131na genel ahlak kurallar\u0131na ayk\u0131r\u0131 olan mesajlar\u0131, içerikleri istedi\u011fi zaman ve \u015fekilde eri\u015fimden kald\u0131rabilir; "ILANAVRUPA" bu mesaj ve içeri\u011fi giren "Üye"nin üyeli\u011fine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.<\/p>\r\n\r\n

5.2.5.<\/strong> "ILANAVRUPA"\u0131n, "ILANAVRUPA" çal\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n ve yöneticilerinin, “Site”de “Üye”ler ve “Kullan\u0131c\u0131”lar taraf\u0131ndan sa\u011flanan içeriklerin hukuka uygun olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, gerçekli\u011fini, do\u011frulu\u011funu ara\u015ft\u0131rmak ve kontrol etmek yükümlülü\u011fü bulunmamaktad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

5.2.6.<\/strong> "ILANAVRUPA", 5651 say\u0131l\u0131 "\u0130nternet Ortam\u0131nda Yap\u0131lan Yay\u0131nlar\u0131n Düzenlenmesi ve Bu Yay\u0131nlar Yoluyla \u0130\u015flenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk\u0131nda Kanun" kapsam\u0131nda ve bu Kanun do\u011frultusunda Telekomünikasyon Kurumu \u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131’n\u0131n 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yaz\u0131s\u0131 ile "Yer Sa\u011flay\u0131c\u0131" olarak faaliyet göstermektedir.<\/p>\r\n\r\n

6.<\/strong> Gizlilik Politikas\u0131<\/p>\r\n\r\n

6.1<\/strong> “ILANAVRUPA”, "Site"de "Üye"lerle ilgili bilgileri i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” ve i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”nin eklerinden biri ve ayr\u0131lmaz parças\u0131 olan Gizlilik Politikas\u0131 kapsam\u0131nda kullanabilir. “ILANAVRUPA” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikas\u0131’nda belirtilen ko\u015fullar dâhilinde üçüncü ki\u015filere aç\u0131klayabilir veya kullanabilir.<\/p>\r\n\r\n

6.2.<\/strong> “ILANAVRUPA”, “Üyelik Sözle\u015fmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda da “Üye” olma a\u015famas\u0131nda talep edilen ad-soyad, telefon numaras\u0131, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen ko\u015fullara tabi \u015fekilde ve gerekti\u011finde ek onaylar\u0131 almak suretiyle sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tan\u0131t\u0131m ve bilgilendirme amaçl\u0131 ileti\u015fim faaliyetleri, ara\u015ft\u0131rma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amac\u0131yla veya gerekti\u011finde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyar\u0131nca ki\u015fisel veriler ayn\u0131 zamanda ilanavrupa.com’un süreçlerini iyile\u015ftirme amaçl\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar yapmak, veri taban\u0131 olu\u015fturmak ve pazar ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 yapmak için “ILANAVRUPA”\u0131n i\u015fbirli\u011fi içinde oldu\u011fu firmalara aktar\u0131labilir, bu firmalar taraf\u0131ndan i\u015flenebilir ve kullan\u0131labilir. “ILANAVRUPA”\u0131n belirtilen amaçlarla i\u015fbirli\u011fi içinde bulundu\u011fu gerçek ki\u015fi ve\/veya tüzel ki\u015filere, Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n ki\u015fisel verilerini iletmesine Kullan\u0131c\u0131lar onay vermektedir.<\/p>\r\n\r\n

6.3.<\/strong> “Üye” ki\u015fisel veri te\u015fkil edebilecek ve kendisi taraf\u0131ndan Site’ye girilen verileri “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan “Site”nin fonksiyonlar\u0131n\u0131n kulland\u0131r\u0131lmas\u0131 ve yukar\u0131da say\u0131lan amaçlarla toplamaktad\u0131r. “Üye” bu verilerin toplanmas\u0131n\u0131n, i\u015flenmesinin ve aktar\u0131lmas\u0131n\u0131n öncelikle “ILANAVRUPA” sisteminin i\u015fleyebilmesinin zorunlu bir unsuru oldu\u011funu, aksi takdirde Site’den sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalar\u0131n\u0131n mümkün olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye” i\u015fbu sözle\u015fme ve eklerindeki ki\u015fisel verilerin kullan\u0131m\u0131 ile ilgili olarak i\u015fbu sözle\u015fmede ve her bir ek özelinde belirtilmi\u015f olan amaçlar do\u011frultusunda ve\/veya “Site”nin fonksiyonlar\u0131n\u0131n kullan\u0131labilmesi için ki\u015fisel verilerin toplanmas\u0131, i\u015flenmesi ve aktar\u0131lmas\u0131na aç\u0131k r\u0131zas\u0131yla muvafakat verdi\u011fini kabul ve beyan eder.<\/p>\r\n\r\n

6.4.<\/strong> "Üye”, “Site” dahilinde eri\u015fti\u011fi bilgileri yaln\u0131zca bu bilgileri if\u015fa eden “Üye'nin veya "ILANAVRUPA"\u0131n if\u015fa etti\u011fi amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde etti\u011fi KULLANICILAR’a veya üçüncü ki\u015filere ait Ki\u015fisel Verilerin korunmas\u0131ndan, i\u015flenmesinden, aktar\u0131lmas\u0131ndan ve KVKK kapsam\u0131ndaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu oldu\u011funu, ILANAVRUPA’\u0131n kendi sistemlerinde internet sitesinin kullan\u0131m\u0131 için zorunlu olarak toplad\u0131\u011f\u0131 ki\u015fisel veriler d\u0131\u015f\u0131ndaki hiçbir ki\u015fisel veri için KVKK kapsam\u0131nda herhangi bir yükümlülü\u011fünün ve sorumlulu\u011funun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”; ki\u015fisel verilerin korunmas\u0131 yükümlülü\u011füne ayk\u0131r\u0131 hareket etmesi veya ki\u015fisel verileri i\u015flemesi, aktarmas\u0131 veya sair surette bir i\u015fleme konu etmesi ve bu kullan\u0131m\u0131n bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Ki\u015fisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamlar\u0131n veya mahkemelerin ki\u015fisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde ILANAVRUPA’\u0131n bir zarara u\u011framas\u0131 durumunda bu zarar\u0131 ilk talepte nakden ve defaten tazmin edece\u011fini kabul, beyan ve taahhüt eder.<\/p>\r\n\r\n

6.5.<\/strong> “Üye”, “ILANAVRUPA” üyeli\u011fi ve\/veya yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 ilanlar nedeniyle alenile\u015fmi\u015f olan ki\u015fisel verilerinin Google veya di\u011fer arama motorlar\u0131 veya benzer verileri indeksleyen sistemler taraf\u0131ndan kaydedilmesi, i\u015flenmesi, arama sonuçlar\u0131nda ç\u0131kar\u0131lmas\u0131 gibi durumlar için “ILANAVRUPA”\u0131n herhangi bir dahlinin, katk\u0131s\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ki\u015fisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yap\u0131land\u0131r\u0131lm\u0131\u015f sistemlerde herhangi bir \u015fekil ve surette i\u015flenmesi veya aktar\u0131lmas\u0131ndan dolay\u0131 “ILANAVRUPA”\u0131n herhangi bir sorumlulu\u011funun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, taleplerini ba\u015fta Google olmak üzere di\u011fer arama motoru veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri i\u015fleten gerçek ve\/veya tüzel ki\u015filere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.<\/p>\r\n\r\n

6.6.<\/strong> “Üye” ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli ki\u015fisel verilerini “ILANAVRUPA” Site’si üzerinden yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 takdirde, özel nitelikli ki\u015fisel verilerin bu \u015fekilde aleniyet kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131, “ILANAVRUPA”\u0131n bu özel nitelikli ki\u015fisel verileri “Site” ile ilgili do\u011frudan veya dolayl\u0131 amaçlar için almas\u0131n\u0131n, i\u015flemesinin ve aktarmas\u0131n\u0131n hukuka ayk\u0131r\u0131l\u0131k te\u015fkil etmedi\u011fini, bu ba\u011flamda i\u015fbu madde ile özel nitelikli ki\u015fisel verilerinin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan sözle\u015fme amaçlar\u0131 ile s\u0131n\u0131rl\u0131 olmak üzere toplanmas\u0131na, i\u015flenmesine ve aktar\u0131lmas\u0131na muvafakat etti\u011fini kabul, beyan ve taahhüt eder.<\/p>\r\n\r\n

7. Fikri Mülkiyet Haklar\u0131<\/strong><\/p>\r\n\r\n

"Üye"ler, "ILANAVRUPA" hizmetlerini, "ILANAVRUPA" bilgilerini ve "ILANAVRUPA"\u0131n telif haklar\u0131na tabi çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 satmak, i\u015flemek, payla\u015fmak, da\u011f\u0131tmak, sergilemek veya ba\u015fkas\u0131n\u0131n "ILANAVRUPA"\u0131n hizmetlerine eri\u015fmesi veya kullanmas\u0131na izin vermek hakk\u0131na sahip de\u011fildirler. \u0130\u015fbu "Site Kullan\u0131m Ko\u015fullar\u0131" dahilinde "ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan sarahaten izin verilen durumlar haricinde "ILANAVRUPA"\u0131n telif haklar\u0131na tabi çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 ço\u011faltamaz, i\u015fleyemez, da\u011f\u0131tamaz veya bunlardan türemi\u015f çal\u0131\u015fmalar yapamaz.<\/p>\r\n\r\n

8. “Üyelik Sözle\u015fmesi” De\u011fi\u015fiklikleri<\/strong><\/p>\r\n\r\n

"ILANAVRUPA", tamamen kendi takdirine ba\u011fl\u0131 ve tek tarafl\u0131 olarak i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”ni uygun görece\u011fi herhangi bir zamanda "Site"de yay\u0131nlayarak de\u011fi\u015ftirebilir. \u0130\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”nin de\u011fi\u015fen hükümleri, “Site”de yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 tarihte geçerlilik kazanarak yürürlü\u011fe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlar\u0131n\u0131 do\u011furmaya devam edecektir. \u0130\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”, "Üye"nin tek tarafl\u0131 beyanlar\u0131 ile de\u011fi\u015ftirilemez.<\/p>\r\n\r\n

9. Mücbir Sebepler<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Hukuken mücbir sebep say\u0131lan tüm durumlarda, "ILANAVRUPA" i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü de\u011fildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "ILANAVRUPA" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "ILANAVRUPA"den herhangi bir ad alt\u0131nda tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; do\u011fal afet, isyan, sava\u015f, grev, ileti\u015fim sorunlar\u0131, altyap\u0131 ve internet ar\u0131zalar\u0131, sisteme ili\u015fkin iyile\u015ftirme veya yenile\u015ftirme çal\u0131\u015fmalar\u0131 ve bu sebeple meydana gelebilecek ar\u0131zalar, elektrik kesintisi ve kötü hava ko\u015fullar\u0131 da dahil ve fakat bunlarla s\u0131n\u0131rl\u0131 olmamak kayd\u0131yla ilgili taraf\u0131n makul kontrolü haricinde ve "ILANAVRUPA"\u0131n gerekli özeni göstermesine ra\u011fmen önleyemedi\u011fi kaç\u0131n\u0131lamayacak olaylar olarak yorumlanacakt\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki<\/strong><\/p>\r\n\r\n

\u0130\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”nin uygulanmas\u0131nda, yorumlanmas\u0131nda ve i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” dâhilinde do\u011fan hukuki ili\u015fkilerin yönetiminde yabanc\u0131l\u0131k unsuru bulunmas\u0131 durumunda Türk kanunlar ihtilaf\u0131 kurallar\u0131 hariç olmak üzere do\u011frudan Türk \u0130ç Hukuku uygulanacakt\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

11. "<\/strong>ILANAVRUPA" Kay\u0131tlar\u0131n\u0131n Geçerlili\u011fi<\/strong><\/p>\r\n\r\n

"Üye", i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”nden do\u011fabilecek ihtilaflarda "ILANAVRUPA"\u0131n kendi veritaban\u0131nda, sunucular\u0131nda tuttu\u011fu elektronik ve sistem kay\u0131tlar\u0131n\u0131n, ticari kay\u0131tlar\u0131n\u0131n, defter kay\u0131tlar\u0131n\u0131n, mikrofilm, mikrofi\u015f ve bilgisayar kay\u0131tlar\u0131n\u0131n muteber ba\u011flay\u0131c\u0131, kesin ve münhas\u0131r delil te\u015fkil edece\u011fini,"ILANAVRUPA"\u0131 yemin teklifinden beri k\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu maddenin HMK 193. Madde anlam\u0131nda delil sözle\u015fmesi niteli\u011finde oldu\u011funu kabul, beyan ve taahhüt eder.<\/p>\r\n\r\n

12. Yürürlük<\/strong><\/p>\r\n\r\n

\u0130\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” ve “Üyelik Sözle\u015fmesi”yle at\u0131fta bulunulan ve “Üyelik Sözle\u015fmesi”nin ayr\u0131lmaz bir parças\u0131 olan ekler ile “Site”de yer alan kurallar ve \u015fartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlü\u011fe girmi\u015ftir. “Üyelik Sözle\u015fmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizli\u011fi, mevzuata ayk\u0131r\u0131l\u0131\u011f\u0131 veya uygulanabilir olmamas\u0131 sözle\u015fmenin geri kalan hükümlerinin yürürlü\u011fünü etkilemeyecektir.<\/p>","en":"

1. Taraflar<\/strong><\/p>\r\n\r\n

\u0130\u015fbu Bireysel Üyelik Sözle\u015fmesi (bundan böyle “Üyelik Sözle\u015fmesi” olarak an\u0131lacakt\u0131r); “79114 Freiburg\/ Deutschland\/Germany” adresinde mukim ILANAVRUPA.COM (bundan böyle k\u0131saca "ILANAVRUPA" olarak an\u0131lacakt\u0131r) ile www.ilanavrupa.com web sitesine üye olmak için i\u015fbu Üyelik Sözle\u015fmesi ile ayr\u0131lmaz parças\u0131 olan eklerine ve ilanavrupa.com web sitesinde yer alan \u015fartlar ile kurallara onay veren "Üye" aras\u0131nda elektronik ortamda akdedilerek yürürlü\u011fe girmi\u015ftir.<\/p>\r\n\r\n

2. Tan\u0131mlar<\/strong><\/p>\r\n\r\n

“Site”: www.ilanavrupa.com isimli alan ad\u0131ndan ve bu alan ad\u0131na ba\u011fl\u0131 alt alan adlar\u0131ndan olu\u015fan “ILANAVRUPA”\u0131n “Hizmetler”ini sundu\u011fu internet sitesi.<\/p>\r\n\r\n

“Kullan\u0131c\u0131”: “Site”ye eri\u015fen her gerçek veya tüzel ki\u015fi.<\/p>\r\n\r\n

“Üye”: “Site”ye üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen ko\u015fullar dahilinde yararlanan “Kullan\u0131c\u0131”.<\/p>\r\n\r\n

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullan\u0131c\u0131”n\u0131n, “Site”deki üyelik formunu do\u011fru ve gerçek bilgilerle doldurmas\u0131, verdi\u011fi kimlik bilgilerinin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan onaylanmas\u0131 ve bildirimi ile kazan\u0131lan statüdür. Üyelik i\u015flemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, ba\u015fvuruda bulunana ait olan, k\u0131smen veya tamamen herhangi bir üçüncü \u015fahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” ba\u015fvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan reddedilebilir veya ek \u015fart ve ko\u015fullar talep edilebilir. “ILANAVRUPA” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapaca\u011f\u0131 “Üyelik” ba\u015fvurusunu kabul etmeyebilir.<\/p>\r\n\r\n

"Üyelik Sözle\u015fmesi": “Site”de yer alan \u015fartlar ve ko\u015fullar ile eklerden olu\u015fan, kullan\u0131c\u0131n\u0131n “Üyelik Sözle\u015fmesi”ni anlad\u0131\u011f\u0131na ve kabul etti\u011fine ili\u015fkin elektronik olarak verdi\u011fi onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayr\u0131lmaz parças\u0131 olan ekler ile “Site”de yer alan \u015fart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözle\u015fme.<\/p>\r\n\r\n

"ILANAVRUPA Üyelik Hesab\u0131": “Üye”nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan i\u015f ve i\u015flemleri gerçekle\u015ftirdi\u011fi, "Üyelik”le ilgili konularda "ILANAVRUPA"ya talepte bulundu\u011fu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamalar\u0131 görüntüleyebildi\u011fi, kendisinin belirledi\u011fi ve münhas\u0131ran kendisi taraf\u0131ndan kullan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 taahhüt etti\u011fi "kullan\u0131c\u0131 ad\u0131" ve "\u015fifre" ile "Site" üzerinden eri\u015fti\u011fi "Üye"ye özel internet sayfalar\u0131 bütünü.<\/p>\r\n\r\n

“ILANAVRUPA Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Site" içerisinde "Üye"nin i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” içerisinde tan\u0131ml\u0131 olan i\u015f ve i\u015flemlerini gerçekle\u015ftirmelerini sa\u011flamak amac\u0131yla “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan sunulan uygulamalard\u0131r. "ILANAVRUPA", "Site" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde diledi\u011fi zaman de\u011fi\u015fiklikler ve\/veya uyarlamalar yapabilir. Yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklikler ve\/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü oldu\u011fu kural ve ko\u015fullar “Site”den "Üye"ye duyurulur, aç\u0131klanan \u015fartlar ve ko\u015fullar “Site”de yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 tarihte yürürlü\u011fe girer.<\/p>\r\n\r\n

“\u0130çerik”: “Site”de yay\u0131nlanan ve eri\u015fimi mümkün olan her türlü bilgi, yaz\u0131, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yaz\u0131msal ve i\u015fitsel imgeler.<\/p>\r\n\r\n

"ILANAVRUPA Arayüzü" : ILANAVRUPA ve "Üye"ler taraf\u0131ndan olu\u015fturulan içeri\u011fin "Kullan\u0131c\u0131”lar taraf\u0131ndan görüntülenebilmesi ve "ILANAVRUPA Veritaban\u0131"\u0131ndan sorgulanabilmesi amac\u0131yla "Kullan\u0131c\u0131”lar taraf\u0131ndan kullan\u0131lan; 5846 Say\u0131l\u0131 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam\u0131nda korunan ve tüm fikri haklar\u0131 “ILANAVRUPA”a ait olan tasar\u0131mlar içerisinde “Site” üzerinden yap\u0131labilecek her türlü i\u015flemin gerçekle\u015ftirilmesi için bilgisayar program\u0131na komut veren internet sayfalar\u0131.<\/p>\r\n\r\n

“ILANAVRUPA Veritaban\u0131” : “Site” dahilinde eri\u015filen içeriklerin depoland\u0131\u011f\u0131, tasnif edildi\u011fi, sorgulanabildi\u011fi ve eri\u015filebildi\u011fi “ILANAVRUPA”a ait olan 5846 Say\u0131l\u0131 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gere\u011fince korunan veritaban\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

“Hesab\u0131m” sayfas\u0131: "Üye"nin "Site"de yer alan çe\u015fitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli i\u015flemleri gerçekle\u015ftirebildi\u011fi, ki\u015fisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama baz\u0131nda kendisinden talep eden bilgileri girdi\u011fi, sadece "Üye" taraf\u0131ndan belirlenen kullan\u0131c\u0131 ad\u0131 ve \u015fifre ile eri\u015filebilen "Üye"ye özel sayfa.<\/p>\r\n\r\n

“Ki\u015fisel Veri”: 6698 say\u0131l\u0131 Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanun’un (KVKK) 3\/d maddesi uyar\u0131nca, kimli\u011fi belirli veya belirlenebilir gerçek ki\u015fiye ili\u015fkin her türlü bilgi ile KVKK m.6\/1’de say\u0131lan özel nitelikli ki\u015fisel verilerdir.<\/p>\r\n\r\n

“Özel nitelikli ki\u015fisel veri”: Ki\u015filerin \u0131rk\u0131, etnik kökeni, siyasi dü\u015füncesi, felsefi inanc\u0131, dini, mezhebi veya di\u011fer inançlar\u0131, k\u0131l\u0131k ve k\u0131yafeti, dernek, vak\u0131f ya da sendika üyeli\u011fi, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131, cinsel hayat\u0131, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli ki\u015fisel veridir.<\/p>\r\n\r\n

3. “Üyelik Sözle\u015fmesi”nin Konusu ve Kapsam\u0131<\/strong><\/p>\r\n\r\n

\u0130\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”nin konusu, "Site"de sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma \u015fartlar\u0131 ile taraflar\u0131n hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözle\u015fmesi” ve ekleri ile "Site" içerisinde yer alan kullan\u0131ma, üyeli\u011fe ve “Hizmetler”e ili\u015fkin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan yap\u0131lan tüm uyar\u0131, bildirim, uygulama ve aç\u0131klama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. "Kullan\u0131c\u0131", i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullan\u0131ma, üyeli\u011fe ve hizmetlere ili\u015fkin “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan aç\u0131klanan her türlü beyana uygun davranaca\u011f\u0131n\u0131 kabul ve taahhüt etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4. Üyelik \u015eartlar\u0131<\/strong><\/p>\r\n\r\n

4.1<\/strong> "Site"ye üye olabilmek için re\u015fit olmak ve “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” kapsam\u0131nda geçici olarak üyelikten uzakla\u015ft\u0131r\u0131lmam\u0131\u015f, üyeli\u011fi ask\u0131ya al\u0131nmam\u0131\u015f veya üyelikten süresiz yasaklanmam\u0131\u015f olmak gerekmektedir.<\/p>\r\n\r\n

4.2<\/strong> “ILANAVRUPA” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülü\u011fü bulunmaks\u0131z\u0131n derhal yürürlü\u011fe girecek \u015fekilde i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”ni tek tarafl\u0131 olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Site"de belirtilen kurallara ayk\u0131r\u0131l\u0131k halleri, “Üye”nin "ILANAVRUPA" bilgi güvenli\u011fi sistemine risk olu\u015fturmas\u0131 halleri üyeli\u011fe son verme veya üyeli\u011fi geçici durdurma hallerindendir.<\/p>\r\n\r\n

5. Taraflar\u0131n Hak ve Yükümlülükleri<\/strong><\/p>\r\n\r\n

5.1<\/strong> "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri<\/p>\r\n\r\n

5.1.1<\/strong> “Üye", “Site"de belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallar\u0131na uygun hareket edece\u011fini, “Üyelik Sözle\u015fmesi” hükümleri ile “Site”deki tüm \u015fart ve kurallar\u0131 anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve onaylad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kabul ve taahhüt etmektedir.<\/p>\r\n\r\n

5.1.2.<\/strong> "Üye”, “ILANAVRUPA”\u0131n yürürlükteki mevzuat hükümleri gere\u011fince resmi makamlara aç\u0131klama yapmakla yükümlü oldu\u011fu durumlarda; “Üye”lere ait gizli\/özel\/ki\u015fisel veri-özel nitelikli ki\u015fisel veri\/ticari bilgileri resmi makamlara aç\u0131klamaya yetkili oldu\u011funu, bu sebeple “ILANAVRUPA”dan her ne nam alt\u0131nda olursa olsun tazminat talep etmeyece\u011fini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Site” üzerinde verdi\u011fi ilanlarla ilgili olarak herhangi bir ki\u015fi ya da kurumun haklar\u0131n\u0131n ihlal edildi\u011fi iddias\u0131 ile “ILANAVRUPA”a bildirimde bulunmas\u0131, yarg\u0131 yoluna ba\u015fvuraca\u011f\u0131n\u0131 bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdi\u011fi ad-soyad bilgisini “ILANAVRUPA” ilgili tarafa verebilir.<\/p>\r\n\r\n

5.1.3.<\/strong> "Üye"lerin, “ILANAVRUPA Üyelik Hesab\u0131”na giri\u015fte kulland\u0131klar\u0131 "kullan\u0131c\u0131 ad\u0131" ve "\u015fifre"nin güvenli\u011fini sa\u011flamalar\u0131, münhas\u0131ran ve münferiden kendileri taraf\u0131ndan kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 temin etmeleri, üçüncü ki\u015filerden saklamalar\u0131 tamamen kendi sorumlulu\u011fundad\u0131r. Bu konuda ihmal veya kusurlar\u0131ndan dolay\u0131 di\u011fer “Üye"lerin ve\/veya “ILANAVRUPA”\u0131n ve\/veya üçüncü ki\u015filerin u\u011frad\u0131\u011f\u0131 veya u\u011frayabilece\u011fi maddi ve\/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.<\/p>\r\n\r\n

5.1.4.<\/strong> "Üye", "Site" dahilinde kendisi taraf\u0131ndan sa\u011flanan bilgilerin ve içeriklerin do\u011fru ve hukuka uygun oldu\u011funu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yay\u0131nlanmas\u0131n\u0131n veya bu içeriklerle ba\u011flant\u0131l\u0131 ürünlerin sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n ve te\u015fhirinin, yürürlükteki mevzuat do\u011frultusunda herhangi bir hukuka ayk\u0131r\u0131l\u0131k yaratmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kabul ve taahhüt etmektedir. "ILANAVRUPA", "Üye" taraf\u0131ndan "ILANAVRUPA"a iletilen veya "Site" üzerinden “Üye” taraf\u0131ndan yüklenen bilgilerin ve içeriklerin do\u011frulu\u011funu ara\u015ft\u0131rmakla yükümlü ve sorumlu olmad\u0131\u011f\u0131 gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanl\u0131\u015f veya hatal\u0131 olmas\u0131ndan veya yay\u0131nlanmas\u0131ndan dolay\u0131 ortaya ç\u0131kacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.<\/p>\r\n\r\n

5.1.5.<\/strong> "Üye", "ILANAVRUPA"\u0131n yaz\u0131l\u0131 onay\u0131 olmadan i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”ni veya bu “Üyelik Sözle\u015fmesi”nin kapsam\u0131ndaki hak ve yükümlülüklerini k\u0131smen veya tamamen herhangi bir üçüncü ki\u015fiye devredemez.<\/p>\r\n\r\n

5.1.6.<\/strong> “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Site" üzerinde i\u015flem yapabilir. "Üye"nin, "Site" dahilinde yapt\u0131\u011f\u0131 her i\u015flem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", "ILANAVRUPA"\u0131n ve\/veya ba\u015fka bir üçüncü \u015fahs\u0131n ayni veya \u015fahsi haklar\u0131na, malvarl\u0131\u011f\u0131na, ki\u015fisel verilerine tecavüz te\u015fkil edecek nitelikteki "Site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve i\u015fitsel imgeleri, video klipleri, dosyalar\u0131, veritabanlar\u0131, kataloglar\u0131 ve listeleri ço\u011faltmayaca\u011f\u0131n\u0131, kopyalamayaca\u011f\u0131n\u0131, da\u011f\u0131tmayaca\u011f\u0131n\u0131, i\u015flemeyece\u011fini, ba\u015fka veritaban\u0131na aktarmayaca\u011f\u0131n\u0131 veya bu nitelikte sonuçlar do\u011furabilecek \u015fekilde "Site"ye yüklemeyece\u011fini; bu tür eylemler gerçekle\u015ftirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayaca\u011f\u0131n\u0131; gerek bu eylemleri ile gerekse de ba\u015fka yollarla do\u011frudan ve\/veya dolayl\u0131 olarak haks\u0131z rekabet te\u015fkil eden davran\u0131\u015f ve i\u015flemler gerçekle\u015ftirmeyece\u011fini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” hükümlerine ve hukuka ayk\u0131r\u0131 olarak gerçekle\u015ftirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü ki\u015filerin u\u011frad\u0131klar\u0131 veya u\u011frayabilecekleri zararlardan dolay\u0131 "ILANAVRUPA" do\u011frudan ve\/veya dolayl\u0131 olarak hiçbir \u015fekilde sorumlu tutulamaz.<\/p>\r\n\r\n

5.1.7.<\/strong> “ILANAVRUPA”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanlar\u0131n içeriklerini ö\u011frenme amac\u0131yla ilanlar\u0131 görüntülemesine ve “ILANAVRUPA Arayüzü”nü kullanmas\u0131na izin vermekte olup, bunun d\u0131\u015f\u0131nda bir amaçla veri taban\u0131 üzerinden belirli bir say\u0131da veya bütününe yönelik olarak ilanlara ula\u015f\u0131lmaya çal\u0131\u015f\u0131lmas\u0131, ilanlar\u0131n k\u0131smen veya tamamen kopyalanmas\u0131, bunlar\u0131n ba\u015fka mecralarda do\u011frudan veya dolayl\u0131 olarak yay\u0131nlanmas\u0131, derlenmesi, i\u015flenmesi, ba\u015fka veritabanlar\u0131na aktar\u0131lmas\u0131, bu veritaban\u0131ndan üçüncü ki\u015filerin eri\u015fimine ve kullan\u0131m\u0131na aç\u0131lmas\u0131, “ILANAVRUPA” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin i\u015flenmesine “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan izin verilmemekte ve r\u0131za gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka ayk\u0131r\u0131 olup; "ILANAVRUPA’\u0131n gerekli talep, dava ve takip haklar\u0131 sakl\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

5.1.8.<\/strong> “Üye”, üçüncü \u015fah\u0131slardan ald\u0131\u011f\u0131 mal ve hizmetlerdeki ay\u0131plarla ilgili “ILANAVRUPA”\u0131n herhangi bir sorumlulu\u011fu bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, Tüketicinin Korunmas\u0131 Hakk\u0131ndaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsam\u0131ndaki her türlü talep ve sorumlulu\u011fun muhatab\u0131n\u0131n ilgili mal ve hizmeti sat\u0131c\u0131s\u0131na ait oldu\u011funu ve bunlara ili\u015fkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “ILANAVRUPA”\u0131 ibra etti\u011fini kabul ve taahhüt etmektedir. <\/p>\r\n\r\n

5.2.<\/strong> "ILANAVRUPA"\u0131n Hak ve Yükümlülükleri<\/p>\r\n\r\n

5.2.1.<\/strong> "ILANAVRUPA", i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "ILANAVRUPA Üyelik Hesab\u0131" içerisinde belirtilen aç\u0131klamalar ve i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”nde belirtilen ko\u015fullar dahilinde yerine getirmeyi, i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” kapsam\u0131nda belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyap\u0131y\u0131 tesis etmeyi ve i\u015fletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. \u0130\u015fbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyap\u0131 tesis etme yükümlülü\u011fü, s\u0131n\u0131rs\u0131z ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlam\u0131na gelmemektedir; “ILANAVRUPA” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyap\u0131s\u0131n\u0131 durdurabilir veya son verebilir.<\/p>\r\n\r\n

5.2.2.<\/strong> "ILANAVRUPA", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman de\u011fi\u015ftirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Site" kullan\u0131c\u0131lar\u0131 da dahil olmak üzere üçüncü ki\u015filerin eri\u015fimine kapatabilme ve silme hakk\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutmaktad\u0131r. "ILANAVRUPA", bu hakk\u0131n\u0131 hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "ILANAVRUPA"\u0131n talep etti\u011fi de\u011fi\u015fiklik ve\/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundad\u0131rlar. De\u011fi\u015fiklik ve\/veya düzeltmeleri gerekli görüldü\u011fü takdirde "ILANAVRUPA" yapabilir. "ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan talep edilen de\u011fi\u015fiklik ve\/veya düzeltme taleplerinin, kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan zaman\u0131nda yerine getirilmemesi sebebiyle do\u011fan veya do\u011fabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullan\u0131c\u0131lara aittir.<\/p>\r\n\r\n

5.2.3.<\/strong> "Site" üzerinden, "ILANAVRUPA"\u0131n kendi kontrolünde olmayan "Sat\u0131c\u0131"lar, sa\u011flay\u0131c\u0131lar ve ba\u015fkaca üçüncü ki\u015filerin sahip oldu\u011fu ve i\u015fletti\u011fi ba\u015fka internet sitelerine ve\/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler taraf\u0131ndan veya sadece referans kolayl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle "ILANAVRUPA" taraf\u0131ndan sa\u011flanm\u0131\u015f olabilir ve linkin yöneldi\u011fi internet sitesini veya i\u015fleten ki\u015fisini desteklemek amac\u0131yla veya internet sitesi veya içerdi\u011fi bilgilere yönelik herhangi bir türde do\u011frulama beyan\u0131 veya garanti niteli\u011fi ta\u015f\u0131mamaktad\u0131r. "Site" üzerindeki linkler vas\u0131tas\u0131yla eri\u015filen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vas\u0131tas\u0131yla eri\u015filen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunlar\u0131n içeri\u011fi hakk\u0131nda "ILANAVRUPA"\u0131n herhangi bir sorumlulu\u011fu yoktur.<\/p>\r\n\r\n

5.2.4.<\/strong> "ILANAVRUPA", "Site"nin i\u015fleyi\u015fine, hukuka, ba\u015fkalar\u0131n\u0131n haklar\u0131na, “Üyelik Sözle\u015fmesi” ko\u015fullar\u0131na, ki\u015fisel verilerin korunmas\u0131na genel ahlak kurallar\u0131na ayk\u0131r\u0131 olan mesajlar\u0131, içerikleri istedi\u011fi zaman ve \u015fekilde eri\u015fimden kald\u0131rabilir; "ILANAVRUPA" bu mesaj ve içeri\u011fi giren "Üye"nin üyeli\u011fine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.<\/p>\r\n\r\n

5.2.5.<\/strong> "ILANAVRUPA"\u0131n, "ILANAVRUPA" çal\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n ve yöneticilerinin, “Site”de “Üye”ler ve “Kullan\u0131c\u0131”lar taraf\u0131ndan sa\u011flanan içeriklerin hukuka uygun olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, gerçekli\u011fini, do\u011frulu\u011funu ara\u015ft\u0131rmak ve kontrol etmek yükümlülü\u011fü bulunmamaktad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n

5.2.6.<\/strong> "ILANAVRUPA", 5651 say\u0131l\u0131 "\u0130nternet Ortam\u0131nda Yap\u0131lan Yay\u0131nlar\u0131n Düzenlenmesi ve Bu Yay\u0131nlar Yoluyla \u0130\u015flenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk\u0131nda Kanun" kapsam\u0131nda ve bu Kanun do\u011frultusunda Telekomünikasyon Kurumu \u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131’n\u0131n 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yaz\u0131s\u0131 ile "Yer Sa\u011flay\u0131c\u0131" olarak faaliyet göstermektedir.<\/p>\r\n\r\n

6.<\/strong> Gizlilik Politikas\u0131<\/p>\r\n\r\n

6.1<\/strong> “ILANAVRUPA”, "Site"de "Üye"lerle ilgili bilgileri i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi” ve i\u015fbu “Üyelik Sözle\u015fmesi”nin eklerinden biri ve ayr\u0131lmaz parças\u0131 olan Gizlilik Politikas\u0131 kapsam\u0131nda kullanabilir. “ILANAVRUPA” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikas\u0131’nda belirtilen ko\u015fullar dâhilinde üçüncü ki\u015filere aç\u0131klayabilir veya kullanabilir.<\/p>\r\n\r\n

6.2.<\/strong> “ILANAVRUPA”, “Üyelik Sözle\u015fmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda da “Üye” olma a\u015famas\u0131nda talep edilen ad-soyad, telefon numaras\u0131, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen ko\u015fullara tabi \u015fekilde ve gerekti\u011finde ek onaylar\u0131 almak suretiyle sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tan\u0131t\u0131m ve bilgilendirme amaçl\u0131 ileti\u015fim faaliyetleri, ara\u015ft\u0131rma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amac\u0131yla veya gerekti\u011finde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyar\u0131nca ki\u015fisel veriler ayn\u0131 zamanda ilanavrupa.com’un süreçlerini iyile\u015ftirme amaçl\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar yapmak, veri taban\u0131 olu\u015fturmak ve pazar ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 yapmak için “ILANAVRUPA”\u0131n i\u015fbirli\u011fi içinde oldu\u011fu firmalara aktar\u0131labilir, bu firmalar taraf\u0131ndan i\u015flenebilir ve kullan\u0131labilir. “ILANAVRUPA”\u0131n belirtilen amaçlarla i\u015fbirli\u011fi içinde bulundu\u011fu gerçek ki\u015fi ve\/veya tüzel ki\u015filere, Kullan\u0131c\u0131lar\u0131n ki\u015fisel verilerini iletmesine Kullan\u0131c\u0131lar onay vermektedir.<\/p>\r\n\r\n

6.3.<\/strong> “Üye” ki\u015fisel veri te\u015fkil edebilecek ve kendisi taraf\u0131ndan Site’ye girilen verileri “ILANAVRUPA” taraf\u0131ndan “Site”nin fonksiyonlar\u0131n\u0131n kulland\u0131r\u0131lmas\u0131 ve yukar\u0131da say\u0131lan amaçlarla toplamaktad\u0131r. “Üye” bu verilerin toplanmas\u0131n\u0131n, i\u015flenmesinin ve aktar\u0131lmas\u0131n\u0131n öncelikle “ILANAVRUPA” sisteminin i\u015fleyebilmesinin zorunlu bir unsuru oldu\u011funu, aksi takdirde Site’den sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalar\u0131n\u0131n mümkün olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye” i\u015fbu sözle\u015fme ve eklerindeki ki\u015fisel verilerin kullan\u0131m\u0131 ile ilgili olarak i\u015fbu sözle\u015fmede ve her bir ek özelinde belirtilmi\u015f olan amaçlar do\u011frultusunda ve\/veya “Site”nin fonksiyonlar\u0131n\u0131n kullan\u0131labilmesi için ki\u015fisel verilerin toplanmas\u0131, i\u015flenmesi ve aktar\u0131lmas\u0131na aç\u0131k r\u0131zas\u0131yla muvafakat verdi\u011fini kabul ve beyan eder.<\/p>\r\n\r\n

6.4.<\/strong> "Üye”, “Site” dahilinde eri\u015fti\u011fi bilgileri yaln\u0131zca bu bilgileri if\u015fa eden “Üye'nin veya "ILANAVRUPA"\u0131n if\u015fa etti\u011fi amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde etti\u011fi KULLANICILAR’a veya üçüncü ki\u015filere ait Ki\u015fisel Verilerin korunmas\u0131ndan, i\u015flenmesinden, aktar\u0131lmas\u0131ndan ve KVKK kapsam\u0131ndaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu oldu\u011funu, ILANAVRUPA’\u0131n kendi sistemlerinde internet sitesinin kullan\u0131m\u0131 için zorunlu olarak toplad\u0131\u011f\u0131 ki\u015fisel veriler d\u0131\u015f\u0131ndaki hiçbir ki\u015fisel veri için KVKK kapsam\u0131nda herhangi bir yükümlülü\u011fünün ve sorumlulu\u011funun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”; ki\u015fisel verilerin korunmas\u0131 yükümlülü\u011füne ayk\u0131r\u0131 hareket etmesi veya ki\u015fisel verileri i\u015flemesi, aktarmas\u0131 veya sair surette bir i\u015fleme konu etmesi ve bu kullan\u0131m\u0131n bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Ki\u015fisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamlar\u0131n veya mahkemelerin ki\u015fisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde ILANAVRUPA’\u0131n bir zarara u\u011framas\u0131 durumunda bu zarar\u0131 ilk talepte nakden ve defaten tazmin edece\u011fini kabul, beyan ve taahhüt eder.<\/p>\r\n\r\n

6.5.<\/strong> “Üye”, “ILANAVRUPA” üyeli\u011fi ve\/veya yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 ilanlar nedeniyle alenile\u015fmi\u015f olan ki\u015fisel verilerinin Google veya di\u011fer arama motorlar\u0131 veya benzer verileri indeksleyen sistemler taraf\u0131ndan kaydedilmesi, i\u015flenmesi, arama sonuçlar\u0131nda ç\u0131kar\u0131lmas\u0131 gibi durumlar için “ILANAVRUPA”\u0131n herhangi bir dahlinin, katk\u0131s\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ki\u015fisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yap\u0131land\u0131r\u0131lm\u0131\u015f sistemlerde herhangi bir \u015fekil ve surette i\u015flenmesi veya aktar\u0131lmas\u0131ndan dolay\u0131 “ILANAVRUPA”\u0131n herhangi bir sorumlulu\u011funun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, taleplerini ba\u015fta Google olmak üzere di\u011fer arama motoru veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri i\u015fleten gerçek ve\/veya tüzel ki\u015filere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.<\/p>\r\n\r\n

6.6.<\/strong> “Üye” ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli ki\u015fisel verilerini “ILANAVRUPA” Site’si üzerinden yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 takdirde, özel nitelikli ki\u015fisel verilerin bu \u015fekild